Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

Untitled Document

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนเสรีศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2511 ผู้จัดตั้งโรงเรียน นางฉอ้อน พุกชื่น ในขณะนั้นมีอายุ 42 ปี เดิมเป็นครูประชาบาล ที่จังหวัดนวครสวรรค์ แต่แล้วได้ลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว

     ความเป็นมาก่อนจะจัดตั้งโรงเรียนเสรีศึกษาได้นั้น นางฉอ้อน ได้เดินทางไปหลายจังหวัด จนมาถึง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ได้เช่าที่ดินทำโรงเรียน แต่ปรากฎว่าไม่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง ต่อมาจึงขอซื้อที่ดินของ ส.ต.อ.คำ ศรีอินทร์ ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนมีเนื้อที่ 2 ไร่ 9 ตารางวา และขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ขณะนั้น นายวิรัตน์ อนัตวงค์ เป็นศึกษาธิการอำเภอชนแดน นายประวิทย์ กาววิไล เป็นนายอำเภอชนแดน นายม้วน วุฒิภาพ เป็นศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจำรูญ ปิยัมปุตะระ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเสรีศึกษาขึ้น มีอาคารเรียน 1 หลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร อยู่ในแบบ ป.1 โดยขอรับนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ 5 ปี ถึงอายุ 14 ปี มีนักเรียน จำนวน 45 คน มีครู 5 คน มีนางฉอ้อน พุกชื่น เป็นเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่

     นางฉอ้อน พุกชื่น ได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปี พ.ศ. 2534 จึงได้โอนกิจการให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุกชื่น โดยมี นางชรอยวรรณ ประเสริฐผล (ชาติสุทธิ) ซึ่งเป็บบุตรเป็นผู้รับใบอนุญาตแทน เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2534 มี นายสุวรรณ์ ฟักผล เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2550 จนถึงปัจจุบัน

     ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ขยายพื้นที่ของโรงเรียน เพิ่มเป็น 5 ไร่ และมีสนามกีฬาอีก 5 ไร่ รวมเป็น 10 ไร่ มีอาคารเรียนมาตรฐาน 3 อาคารเรียน ห้องเรียน 60 ห้องเรียน มีอาคารประกอบการเรียน จัดห้องประกอบการสอนต่างๆ จำนวน 4 อาคาร

     ปัจจุบันโรงเรียนเสรีศึกษาเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนจำนวน 2,341 คน มีครูและบุคลากร จำนวน 132 ท่าน