Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

Untitled Document

มุมมองผู้บริหารโรงเรียน

นโยบายโรงเรียน

  1. มุ่งปรับคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนในการเป็นผู้นำและผู้ ตามที่ดี ของสังคม
  2. เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับให้เป็นเลิศทางวิชาการ
  3. ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นใน ระบอบประชาธิปไตย
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
  5. ส่งเสริมกิจการของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าโดยสัมพันธ์กับชุมชน
  6. จัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตของบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน